Home » Ravijärjekorra pidamise kord

Ravijärjekorra pidamise kord

Plaanilise ravijärjekorra pidamise kord on koostatud vastavalt Sotsiaalministri 21.08.2008. a määrusele nr 46 „Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded“

 1. Lasnamäe hambakliinik peab ravijärjekorda elektrooniliselt.
 2. Ravijärjejorda registreerib registraator kõikidel tööpäevadel ajavahemikus kell 8.00 – 19.00
  • Lasnamäe hambakliiniku tegevuskohas: Tähesaju tee 14, 13917 Tallinn
  • telefoni vahendusel registratuuris
 3. Lasnamäe hambakliinik registreerib patsiendi ravijärjekorda, kandes ravijärjekorda järgmised andmed:
  • patsiendi ees- ja perekonnanimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
  • planeeritav vastuvõtu aeg;
  • planeeritava tervishoiuteenuse osutamise näidustus (diagnoos ja operatsiooni, uuringu või protseduuri nimetus);
  • patsiendi kontaktandmed;
  • suunava arsti kontaktandmed (suunamise olemasolul);
  • patsiendi ravijärjekorda registreerimise kuupäev;
  • ravijärjekorras muudatuste tegemise (ravijärjekorras ette- või tahapoole viimise või ravijärjekorrast väljaarvamise) kuupäev ja põhjus;
  • ravijärjekorda panemise põhjuse kood, kui ooteaeg ületab Eesti Haigekassa nõukogu poolt kinnitatud ravijärjekorra maksimumpikkust;
  • märge, et patsienti on teavitatud ravijärjekorras muudatuste tegemisest.
 4. Kui patsient registreeritakse ravijärjekorda koha peal, saab patsient kirjaliku teatise, mis sisaldab tervishoiuteenuse osutamise aega ja tervishoiuteenust osutava struktuuriüksuse või tervishoiutöötaja nime ja telefoni numbrit.
 5. Kui patsient registreeritakse ravijärjekorda telefoni teel, teatatakse patsiendile telefoni teel tervishoiuteenuse osutamise aeg.
 6. Ravijärjekorras muudatuse tegemisel teatatakse patsiendile muudatustest hiljemalt ühe tööpäeva jooksul arvates muudatuste tegemisest.
 7. Kui ravijärjekord on pikem kui kaks kuud, siis on tervishoiuteenuse osutaja kohustatud patsienti teavitama teenuse osutamise ajast ja kohast üks kuu enne tervishoiuteenuse osutamist.

Ravijärjekorda panemise põhjused kodeeritakse järgmiselt:

 • kood 61 – lubatud ooteaja jooksul teenuse saajad;
 • kood 62 – rahalise ressursi piiratus;
 • kood 63 – teenuse osutaja võimsuse puudumine;
 • kood 64 – patsiendi poolne põhjus.